การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่นาลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่นาลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2539
Authorsบุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, ประพนธ์ บุญเจริญ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090623
Call NumberSB327 บ468
Keywordsการปลูกพืชหมุนเวียน, ถั่ว--ไทย--อุบลราชธานี--การปลูก, นา, พืชตระกูลถั่ว--การปลูก
Abstract

ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตของพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันในแต่ละลักษณะการเตรียมพื้นที่ พื้นที่นามีการไถพรวน ถั่วลิสงมีผลผลิตฝัก รวม 182 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนถั่วเหลืองได้ 130 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีการปลูกของทั้งสองพืช ทั้งถั่วลิสงและถั่วเหลือง การปลูกโดยแบบโรยเป็นแถวให้ผลผลิตสูงกว่าแบบเป็นหลุม 29 เปอร์เซ็นต์ สำหรับพื้นที่นาไม่มีการไถพรวน ปรากฏว่าถ่วลิสงได้ 91 กิโลกรัมต่อไร่ ถั่วเหลือง มีผลผลิตรวม 122 กิโลกรัมต่อไร่ และเช่นเดียวกันวิธีการปลูกโดยโรยเป็นแถวให้ผลผลิตสูงกว่าแบบเป็นหลุม 43 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของถั่วทั้งสองชนิด ในสภาพที่มีการไถพรวนถั่วลิสงสะสมน้ำหนักแห้งได้ 449.06 กรัมต่อตารางเมตร สูงกว่าถั่วเหลือง (182.04 กรัมต่อตารางเมตร) ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของถั่วลิสงได้ 12.84 กรัมต่อตารางเมตร-วัน ซึ่งสูงกว่าถัวเหลือง (7.80 กรัมต่อตารางเมตร-วัน) เช่นเดียวกันพื้นที่นาไม่ไถพรวน ถั่วลิสงมีการสร้างน้ำหนักแห้งสะสมและอัตรการเจริญเติบโตของกลุ่มพืชสูงกว่าถั่วเหลือง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างสองพื้นที่แล้ว พบว่าในพื้นที่นาที่มีการไถพรวน ทั้งถั่วลิสงและถัวเหลืองมีการสร้างน้ำหนักแห้งและอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มพืชสูงกว่าการปลูกในสภาพนาที่ไม่มีการไถพรวน และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการปลูก พบว่าการปลูกแบบโรยเป็นแถวจะทำให้พืชตระกูลถั่วมีอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มพืชสูงกว่าแบบปลูกเป็นหลุม

Title Alternate Growing legumes after rice in lowland Ubon Ratchathani