คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.  2560.  การตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thongchai_Tangmingchai.pdf (806.82 KB)
พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ.  2558.  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Pongjirat_Chuengnithikiat.pdf (86.51 MB)
ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.  2560.  การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Supawat_Channetikit.pdf (21.5 MB)
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.  2560.  การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Jiraphong_Wannasut.pdf (1.6 MB)
สลิลทิพย์ ขจรเงิน.  2560.  การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้า : กรณีศึกษาร้านเสรีชัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Saliltip_Khajorn-Ngern.pdf (1.34 MB)
สุพิชชา ศรีภา.  2560.  การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Supitcha_Sripha.pdf (2.13 MB)
ชญาชล มาลาหอม.  2560.  การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Chayachol_Malahom.pdf (1.34 MB)
ฐานิสร ไกรกังวาร.  2561.  การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thanisorn_Kraikangwarn.pdf (803.36 KB)
สุพลชัย ทรงกลด.  2555.  การติดตามคุณภาพน้ำจากโรงล้างขยะพลาสติก : กรณีศึกษาอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Supolchai_Son.pdf (8.34 MB)
จิตรกร อยู่หนูพะเนาว์.  2555.  การติดตามคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปา : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Jittagorn_Unu.pdf (9.73 MB)
ศักดิ์ดา คงสีลา.  2560.  การถ่ายทอดยีน Bph3 ควบคุมลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้าสู่สายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PDF icon Sakda_Kongsila.pdf (4.57 MB)
สมัย ในจิตร.  2551.  การทดลองใช้โซโนมิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคลื่นนิ่ง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Samai_Naichit.pdf (48.13 MB)
ธีรวุฒิ กุลโพนเมือง.  2554.  การทดสอบประสิทธิภาพของรอยต่อแบบเปียกสำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่มีรายละเอียดเหล็กเสริมต่าง ๆ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Teerawut_Kulphonmuang.pdf (44.81 MB)
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2538.  การทดสอบสายพันธุ์พริกขี้หนูในบางพื้นที่ปลูกของจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (424.26 KB)
เรวัฒน์ ขุนทองจันทร์.  2548.  การทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงโลหะเป็นตัวเก็บรังสี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกลPDF icon Rewat_Khun.pdf (6.7 MB)
เข็มพร สุดตะพันธ์.  2558.  การทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตงา (Sesamum indicum L.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Khemphone_Souttaphanh.pdf (1.63 MB)
สุธี กุลวงศ์.  2550.  การทำนายการแพร่กระจายของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์จากเตาเผามูลฝอยติดเซื้อโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Sutee_Kul.pdf (23.56 MB)
ยุทธพันธ์ คำวัน.  2549.  การทำนายการแพร่กระจายของอนุภาคขนาดเล็กจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Yuttapun_Kho.pdf (6.14 MB)
ธิติมา ตอพล.  2549.  การทำนายปริมาณสารส้มที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Thitima_Top.pdf (10.84 MB)
พัชรินทร์ เลิศอุทัย.  2555.  การนำนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Patcharin_Lertuthai.pdf (4.36 MB)
เทวราช ทองเทพ.  2553.  การนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ พื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Thewaraj_Tho.pdf (13.77 MB)
ศุภพร ภู่เกษมวรางกูร.  2553.  การนำนโยบายผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายของไทยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามลพิษทางน้ำ. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Suppaporn_Poo.pdf (32.73 MB)
ทัศนี ขจัดมลทิน.  2552.  การนำนโยบายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Thatsanee_Kaj.pdf (100.25 MB)
วิโรจน์ เซมรัมย์.  2554.  การนำนโยบายระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปปฏิบัติ. รป.ด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Wirote_Sem.pdf (16.2 MB)
จันทนา แสวงผล.  2552.  การนำนโยบายสุราแช่พื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีไปปฏิบัติ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Jantana_Saw.pdf (114.23 MB)

Pages