คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ศุภมิตรา คำผาลา. (2564). การดูดซับสารตะกั่ว (ll) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคตินจากเปลือก Passiflora edulis. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Supamittra_ Khampala.pdf (6.09 MB)
พัชราภรณ์ จันทวี. (2559). การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนโดยใช้ฟิล์มคอมโพสิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Patcharaporn_Chantawee.pdf (3.75 MB)
ดวงดาว สัตยากูล. (2549). การดูดซับโครเมียมโดยใช้กกตุ้มหู. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Daungdao_Sat.pdf (2.26 MB)
PDF icon Sureeporn_Ketngam.pdf (19.97 MB)
นวพล ชุติชาติ. (2558). การตรวจวัดฝุ่นรวมและเสียงในโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Navapol_Chutichat.pdf (2.21 MB)
นราธิป ชมภูบุตร. (2558). การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Narathip_Chomphubut.pdf (1.76 MB)
PDF icon Rewat_Lha2542.pdf (5.1 MB)
PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha_2540.pdf (4.79 MB)
PDF icon Pongsak_Rattanachaikulsopon.pdf (2.21 MB)
PDF icon Watcharaporn_Lue.pdf (47.71 MB)
สมบัติ แสนเลิศ. (2555). การตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟแบบ Segmental box girder ชนิดโค้งราบ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sombut_Sanleart.pdf (7.11 MB)
PDF icon Thongchai_Tangmingchai.pdf (806.82 KB)
PDF icon Pongjirat_Chuengnithikiat.pdf (86.51 MB)
PDF icon Supawat_Channetikit.pdf (21.5 MB)
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์. (2560). การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jiraphong_Wannasut.pdf (1.6 MB)
PDF icon Saliltip_Khajorn-Ngern.pdf (1.34 MB)
PDF icon Supitcha_Sripha.pdf (2.13 MB)
PDF icon Chayachol_Malahom.pdf (1.34 MB)
ฐานิสร ไกรกังวาร. (2561). การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanisorn_Kraikangwarn.pdf (803.36 KB)
PDF icon Supolchai_Son.pdf (8.34 MB)
PDF icon Jittagorn_Unu.pdf (9.73 MB)
PDF icon Sakda_Kongsila.pdf (4.57 MB)
PDF icon Samai_Naichit.pdf (48.13 MB)
PDF icon Teerawut_Kulphonmuang.pdf (44.81 MB)
PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (424.26 KB)

Pages