การดูดซับสารตะกั่ว (ll) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคตินจากเปลือก Passiflora edulis

Titleการดูดซับสารตะกั่ว (ll) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคตินจากเปลือก Passiflora edulis
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsศุภมิตรา คำผาลา
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการดูดซับสารตะกั่ว (ll), ฟิล์มคอมโพสิตเพคติน, เปลือกเสาวรส
Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการดูดซับตะกั่ว (II) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคติน (CN film) ที่ประกอบด้วยเพคตินจากเปลือกเสาวรส (Passiflora edulis) และแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ (MMT) การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของตัวดูดซับ พบว่า ลักษณะพื้นผิวของ CN film มีความราบเรียบ ขณะที่พื้นผิวของ MMT มีความพรุนสูงพื้นที่ผิวจำเพาะของ CN film มีค่าน้อยกว่า MMT ขณะที่มีขนาดรูพรุนเฉลี่ยใหญ่กว่า มีการพบหมู่ฟังก์ชันที่ปรากฏบนพื้นผิวของ MMT บนพื้นผิว CN film ปริมาณธาตุคาร์บอนของ CN film สูงกว่า MMT CN film มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าฟิล์มเพคติน (PN film) เช่น มีความทนแรงดึงสูงกว่า และค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืดที่จุดขาดสูงกว่า ส่วนที่ 2 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับตะกั่ว (II) ของ CN film พบว่า ปริมาณการดูดซับเกิดขึ้นสูงสุดเท่ากับ 109.15 mg/g ภายใต้สภาวะเวลาสัมผัส 150 นาที อุณหภูมิ 40 °C ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตะกั่ว (II) 100 mg/L และ pH เริ่มต้น 5 นอกจากนี้ ผลการทดลองสอดคล้องกับไอโซเทอร์มแลงเมียร์มากกว่าไอโซเทอร์มฟรุนดลิช ชี้ให้เห็นว่าการดูดซับเป็นแบบชั้นเดียว ข้อมูลสอดคล้องกับสมการปฏิกิริยาอันดับสองเทียม แสดงว่า ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาที่พื้นผิวของตัวดูดซับเป็นขั้นกำหนดอัตรา การใช้ 0.1 M HCl เป็นสารชะละลาย ทำให้เกิดการคายซับสูงสุดถึงร้อยละ 90.54 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า CN film เป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่ว (II) ในน้ำเสียสังเคราะห์

Title Alternate Adsorption of lead (II) using composite pectin films from Passiflora edulis peel