การทดลองใช้โซโนมิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคลื่นนิ่ง

Titleการทดลองใช้โซโนมิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคลื่นนิ่ง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสมัย ในจิตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ส292ก
Keywordsการสอนวิชาฟิสิกส์, คลื่นนิ่ง--การศึกษาและการสอน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน
Abstract

วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ คือ เพื่อสร้างสื่อชุดอุปกรณ์การทดลองโซโนมิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการเรียนฟิสิกส์แบบบูรณา เรื่อง คลื่น ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน และชุดอุปกรณ์การทดลองโซโนมิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มศึกษา คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33 คน การทดสอบประกอบด้วยการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดความพึงพอใจทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดอุปกรณ์การทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่า t-test ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 7.75 และ 11.39 ตามลำดับ สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 4.63 และ 0.57 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับ มาก

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Samai_Nai/abstract.pdf
Title Alternate Electromagnetic sonometer experiment for developing achievement on standing wave
Fulltext: