การดูดซับโครเมียมโดยใช้กกตุ้มหู

Titleการดูดซับโครเมียมโดยใช้กกตุ้มหู
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsดวงดาว สัตยากูล
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ด172ก
Keywordsกกตุ้มหู, การดูดซับ, น้ำเสีย--การบำบัด, โครเมียม
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้การบำบัดน้ำเสียโดยวิธี Biosorption ซึ่งใช้กกตุ้มเป็นตัวดูดซับโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ ปัจจัยที่ศึกษา คือ ปริมาณที่เหมาะสมของกกตุ้มหูเปรียบเทียบอายุของกกตุ้มหู ขนาดของกกตุ้มหู ผลของพีเอช ผลของระยะเวลา ผลของอุณหภูมิ และผลของความปั่นป่วนที่มีต่อประสิทธิภาพของการกำจัด

Title Alternate Adsorption of Chrpmium by Cyperus brevifolius(Rottb.) Hassk
Fulltext: