การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Titleการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsพงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF พ149ก 2558
Keywordsการตัดสินใจซื้อ, การเลือกซื้อสินค้า--มุกดาหาร, น้ำดื่ม--การจัดซื้อ, น้ำดื่ม--พฤติกรรมผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 2) ศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 3) ศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA หรือ F-test) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,501-15,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 2)ปัจจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 3)ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

Title Alternate Consumers' decision-making regarding drinking water in Mueang district, Mukdahan province