คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
ดารุณี กองทอง.  2560.  ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Darunee_Kongtong.pdf (2.13 MB)
ชนานันท์ สิงห์มุ้ย.  2560.  ความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Chananan_Singmuy.pdf (2.93 MB)
ฐายิกา ทิพย์สุวรรณ.  2560.  คุณภาพบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษา : เส้นทางบิน อุบลราชธานี -กรุงเทพมหานคร -อุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thayika_Tipsuwan.pdf (929.6 KB)
วรรณลดา ศรีทรงเมือง.  2560.  คุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Wanlada_Srisrongmuang.pdf (1.51 MB)
สุจินันท์ ใจแก้ว.  2560.  ทิศทางการผลิตและการตลาดเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Sujinan_Jaikaew.pdf (5.16 MB)
จตุพล จัยสิน.  2560.  ประสิทธิภาพการกำจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยเยื่อกรองนาโน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jatupon_Jaisin.pdf (4.1 MB)
สุภาพร ช่างคำ.  2560.  ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- การบริหารบริการสุขภาพPDF icon Supaporn_Changkum.pdf (1.35 MB)
มิลตรา สมบัติ.  2560.  ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Miltra_Sombut.pdf (2.98 MB)
จันทิมา เข็มสุข.  2560.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Chantima_Khemsuk.pdf (1.07 MB)
อรพลิน เนคมานุรักษ์.  2560.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Onparin_Nakamanurak.pdf (1.29 MB)
หิรัญญิการ์ ลาสา.  2560.  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Hirunyika_Lasa.pdf (1.55 MB)
ละออง มังตะการ.  2560.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon La-Aong_Mungtakan.pdf (4.99 MB)
สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ.  2560.  ปัญหาการบริหารนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ : บทสะท้อนจากมุมมองของผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Sompradthana_Wikraijertjaroen.pdf (1.11 MB)
จักกาย ลวรัตนากร.  2560.  ผลกระทบของขนาดและตำแหน่งเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่มีผลต่อระยะเวลาคืนทุนเมื่อคำนึงถึงค่าปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้า. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Jakkai_Lawarattanakorn.pdf (5.28 MB)
สมฤทัย น้อยแก้ว.  2560.  ผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Somrutai_Noikaew.pdf (49.05 MB)
ณัชฌ์ธนัญพร ศิริสุวรรณ.  2560.  ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านยาจากข้อตกลงทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: เขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ มุกดาหารและนครพนม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Nattananporn_Sirisuwan.pdf (39.97 MB)
สุรชัย ดอกแก้ว.  2560.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Surachai_Dokkaew.pdf (3.5 MB)
ชัยยุทธ ธรรมประชา.  2560.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในห้องเรียนแบบกลับด้าน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาPDF icon Chaiyuth_Tampracha.pdf (6.73 MB)
สุธิดา สายชาลี.  2560.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจตคติทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาPDF icon Sutida_Saichalee.pdf (3.42 MB)
โรจน์พงษ์ วิธีโรจน์.  2560.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับตัวแทนทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง ความน่าจะเป็น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Rodpong_Viteerod.pdf (6.57 MB)
รจนา นพตะนา.  2560.  ผลของการดัดแปลงโปรตีนรำข้าวต่อสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านอนุมูลอิสระ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร PDF icon Rodjana_Noptana.pdf (2.28 MB)
นิภาพร บุญชอบ.  2560.  ผลของซิลิกอนต่อลักษณะสรีวิทยาบางประการและการเจริญเติบโตของข้าว 4 พันธุ์ ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Nipaporn_Bunchob.pdf (3.94 MB)
ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์.  2560.  ผลของปุ๋ยและสารบราสสิโนไลด์ต่อการเจริญเติบโตและลักษณะสรีรวิทยาของกล้วยไม้วานิลลา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Sakdinant_Chantakananuruk.pdf (39.25 MB)
จุฑามาศ นักบุญ.  2560.  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาบริหารบริการสุขภาพPDF icon Chuthamat_Nukbun.pdf (4.5 MB)
พัทธนันท์ ท้าวด่อน.  2560.  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Patthanan_Taodon.pdf (2.22 MB)

Pages