ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

Titleปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsมิลตรา สมบัติ
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ม582 2560
Keywordsการตลาดอินเทอร์เน็ต, การตัดสินใจซื้อสินค้า, พฤติกรรมผู้บริโภค, สินค้าออนไลน์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต จำแนก ตามลักษณะส่วนบุคคล (2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต จำแนกตาม พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลองค์ประกอบของเว็บไซต์ทั้ง 7 ด้าน ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.82 – 0.90 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวน 434 คน สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 2 ประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างเปรียบเทียบเป็น รายคู่แบบ LSD การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า (1) เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (2) พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านจำนวนครั้งในการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (3) องค์ประกอบของ เว็บไซต์ทั้ง 7 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจซื้อสินคาผ่านอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 41 (R2 = 0.41)

Title Alternate Factors influencing the purchase decision through shops on internet
Fulltext: