ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsหิรัญญิการ์ ลาสา
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ห567 2560
Keywordsการทำงานเป็นทีม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งงาน และอายุงาน และศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 240 คน โดยการสุ่มแบบคลัสเตอร์ ซึ่งใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าถดถอยแบบพหุคูณเพื่อทำการทดสอบตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดตำแหน่งงาน และ อายุงาน ในภาพรวมมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้านการสื่อสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ด้าน บรรยากาศในการทำงานและด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้ที่ร้อยละ 73

Title Alternate Factors affecting the team work efficiency of employees of the bank for agriculture and agricultural cooperatives in Ubon Ratchathani Province
Fulltext: