ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsละออง มังตะการ
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG ล194 2560
KeywordsSMEs, การใช้บริการธนาคาร, ธนาคารและการธนาคาร, ธนาคารไทยพาณิชย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ, ธนาคารไทยพาณิชย์ -- บริการลูกค้า, ธุรกิจขนาดย่อม -- การเงิน, ผู้ประกอบการ -- บริการลูกค้า, ผู้ประกอบการ -- ไทย -- อุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจัย ภาพลักษณ์องค์กร ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อหาสมการถดถอยโลจิสติกที่ใช้ทำนายโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 382 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพื้นที่ มา 3 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย Phi & Cramer’s V สัมประสิทธิ์ Eta สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
ผลวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับการ บริหารลูกค้าสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาคือ ภาพลักษณ์องค์กร และส่วนประสมการตลาดบริการ ตามลำดับ 2) ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า อายุ ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ รายได้ มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยในระดับปานกลางทางบวก มีค่า Eta เท่ากับ 0.646** 0.631** 0.514** ประเภทธุรกิจและสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กันต่ำ ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทย มีค่า Eta เท่ากับ 0.244* ค่า Phi & Cramer’s V เท่ากับ 0.128* ส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และการ บริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทย ในระดับปานกลางทางบวก มีค่า Eta เท่ากับ 0.702** 0.664** 0.645** ตามลำดับ ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงทางบวก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 3) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก พบว่าค่าโมเดลการวัดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่า Cox & Snell R2= 0.472 และค่า Nagelkerke R2= 0.672 ชุดตัวแปรทำนายทั้ง 7 ตัว สามารถร่วมกันอธิบาย ความผันแปรการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 47.2 และ 67.2 ตามลำดับ โดยภาพรวมของการพยากรณ์ได้ถูกต้องของสมการโลจิสติก มีค่าร้อยละ 89.80 ปัจจัยที่สามารถทำนายมากที่สุด คือ ด้านการรักษาลูกค้า ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านระยะเวลาดำเนินธุรกิจ ด้านรายได้ ด้านราคา ด้านบุคคล ตามลาดับ

Title Alternate Factors affecting the probability of decision making in choosing financial services of Thai Commercial Banks of SMEs entrpreneurs in Ubon Ratchathani Province