ผลของซิลิกอนต่อลักษณะสรีวิทยาบางประการและการเจริญเติบโตของข้าว 4 พันธุ์ ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ

Titleผลของซิลิกอนต่อลักษณะสรีวิทยาบางประการและการเจริญเติบโตของข้าว 4 พันธุ์ ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsนิภาพร บุญชอบ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB น624 2560
Keywordsการเจริญเติบโตของข้าว, ข้าว--การเจริญเติบโต, ข้าว--ผลกระทบจากความเครียด, ข้าว--สรีรวิทยา, ความเครียดเกลือ, ซิลิกอน
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของซิลิกอนต่อลักษณะสรีรวิทยาบางประการ ของข้าวระยะต้นกล้าและระยะแตกกอ 4 พันธุ์ ในสภาวะความเครียดโซเดียมคลอไรด์ เมื่อปลูกใน สารละลายอาหาร จัดการทดลองแบบ 4 X2X2 Factorial in Completely Randomized Design (CRD) จำนวน 3 ซ้ำ ตำรับการทดลอง ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยที่ 1 พันธุ์ข้าว 4 พันธุ์คือ ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 และทับทิมชุมแพ ปัจจัยที่ 2 โซเดียมคลอไรด์ 2 ระดับ คือ 0 และ 50 มิลลิโมล ปัจจัยที่ 3 ซิลิกอน 2 ระดับ คือ 0 และ 5.0 มิลลิโมล ผลการทดลองพบว่าความเครียดเกลือทำให้คลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นท์ ( Fv/Fm) ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ แคโรตินอยด์ อัตราการ สังเคราะห์ด้วยแสงและอัตราการคายน้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนความต้านทานที่ปากใบแสดงผล ตรงกันข้าม อย่างไรก็ตามเมื่อต้นข้าวได้รับซิลิกอนทําให้ปริมาณคลอโรฟิลล์และความต้านทานที่ปาก ใบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีปริมาณแคโรตินอยด์และอัตราการคายน้ำลดลง เมื่อพิจารณาจากตัว แปรที่ศึกษาในครั้งนี้พบว่า ข้าวขาวดอกมะลิ105 สามารถทนเค็ม ได้ดีกว่าข้าวพันธุ์ กข15 ทับทิมชุมแพ และ กข6 สำหรับความเครียดเกลือทำให้จำนวนหน่อต่อต้น พื้นที่ใบ น้ำหนักแห้งใบ ต้น ราก และ อัตราส่วนรากต่อต้น ของข้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนต้นข้าวที่ได้รับซิลิกอนกลับแสดงผล เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกตัวแปร เมื่อต้นข้าวได้รับ โซเดียมคลอไรด์ร่วมกับซิลิกอน ทำให้พื้นที่ใบ น้ำหนักแห้งใบ ต้น รากและอัตราส่วนรากต่อต้น เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อ พิจารณาจากตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ข้าวขาวดอกมะลิ105 กข15 ทับทิมชุมแพ สามารถทนเค็ม ได้ดีกว่าข้าว กข6 ผลการทดลองสรุปว่าต้นข้าวทุกพันธุ์ในระยะแตกกอทนเค็มได้ดีกว่าระยะต้นกล้า โดยข้าวขาวดอกมะลิ105 สามารถทนเค็มได้ดีกว่าข้าว กข15 ทับทิมชุมแพ และ กข6

Title Alternate Influence of silicon on some physiological characteristics and growth in four rice (Oryza sativa L.) cultivars under salinity stress