ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsอรพลิน เนคมานุรักษ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF อ313ป 2560
Keywordsการตัดสินใจใช้บริการ, การใช้บริการ, การใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส, ความพึงพอใจของผู้บริโภค, ผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค, โทรศัพท์มือถือ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีและเพื่อศึกษาปัจจัยความไว้วางใจของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการศึกษา เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานีจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การทดสอบ F-test และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001– 20,000 บาท ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจ ด้านการบริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการตัดสินใจ พบว่า การประเมินผลทางเลือก ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบปัจจัย ส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน ส่วนการทดสอบอิทธิพลของความไว้วางใจ พบว่า ความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัด อุบลราชธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Title Alternate Factors affecting service decision making of the mobile kiosk in Mueang Ubon ratchani district, Ubon Ratchathani province