ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย : กรณีศึกษาร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Titleความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย : กรณีศึกษาร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsสรัญญพัชร แป้นเกตุ
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ส347ค 2560
Keywordsการตัดสินใจ, การเลือกใช้บริการ, พฤติกรรมผู้บริโภค, ร้านเสริมสวย--การตลาด
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 408 คน ที่ใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บรวบรวมข้อมูลการแจกแบบสอบถามแล้วนำมาประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พฤติกรรมด้านการใช้บริการร้านเสริมสวย เช่น บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ท่านใช้บริการใดในร้านเสริมสวย และท่านใช้บริการร้านเสริมสวยเฉลี่ยเดือนละกี่ครั้งมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนพฤติกรรมด้านการใช้บริการร้านเสริมสวย เช่น ท่านเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยที่ไหน ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการร้านเสริมสวยในช่วงเวลาใด ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการในแต่ละครั้งส่วนใหญ่ใช้เวลาเท่าใด ท่านมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านเสริมสวยแต่ละครั้งประมาณเท่าใด ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านเสริมสวนในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Title Alternate Relationship between consumer behavior and decision making for beauty salons : a case study of beauty salons in Jiranakorn community, Muang district, Buriram province