ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

Titleความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsดารุณี กองทอง
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHE ด422 2560
Keywordsนักบัญชี--บทบาทและหน้า, สมรรถภาพในการทำงาน, โทรคมนาคม
Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจและความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กรอบแนวคิดที่นำมาศึกษาได้พัฒนามาจากงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแบ่งความสามารถในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค (2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ และ (3) ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ โดยงานวิจัยได้ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 62 คน ซึ่งข้อมูลได้รวบรวมมาจากฐานข้อมูลบุคลากรของสำนักงาน กสทช. และปฏิบัติงานอยู่ ณ ปี 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีด้านค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ เป็นด้านที่เจ้าหน้าที่บัญชีในสำนักงาน กสทช. มีความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค อย่างไรก็ตามความสามารถในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่นะดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า อายุ ระดับการศึกษาและความถี่ในการฝึกอบรมที่แตกต่างกันมีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีโดยภาพรวม แต่ตำแหน่งงานและประสบการณ์ที่แตกต่างกันนั้นไม่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี

Title Alternate Competencies of accountants in office of the national broadcasting and telecommunications commission (NBTC)