ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้

Titleผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsสุรชัย ดอกแก้ว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ส848 2560
Keywordsการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้, การสอนวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เซลล์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เซลล์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ รวมทั้งศึกษา ความคงทนทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ขั้นตอนของการวิจัยประกอบด้วย การ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จากนั้นดำเนินการจัดการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง ทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ทดสอบความคงทนของความรู้หลังเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน และสำรวจความพึง พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยวัฏจักรการ สืบเสาะหาความรู้ทำให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (20.45±1.76) สูงกว่าก่อน เรียน (13.20±2.14) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนไม่แตกต่างกับคะแนนความคงทนของการเรียน (20.53±0.50) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จาก แบบสอบถามความพึงพอใจพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับมาก

Title Alternate The effects of learning activities implementation on topic of cell of organism for grade 10 students using inquiry cycle