ผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Titleผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsสมฤทัย น้อยแก้ว
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ส169ผ 2560
Keywordsการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--อุบลราชธานี, กิจกรรมท่องเที่ยว, กิจกรรมนันทนาการ, ป่าดงนาทาม--การจัดการ, อำเภอโขงเจียม, อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการลดผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1)เจ้าหน้าที่ป่าดงนาทาม 2)นักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการศึกษาพบว่า
1)ผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พบปัญหาที่เหมือนกันทุกกิจกรรม คือ เรื่องขยะ ในกิจกรรมการเล่นน้ำตก นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกางเต็นท์ และล้างภาชนะในบริเวณน้ำตก ทำให้น้ำในบริเวณน้ำตกมีเศษอาหาร และฟองจากน้ำยาล้างจาน เป็นภาพที่ไม่สวยงาม ในกิจกรรมกางเต็นท์พักแรม มีการก่อกองไฟบนพื้นหญ้า ลานหิน ทำให้หญ้าไม่สามารถเติบโตได้และทำให้หินแตก และน้ำที่นักท่องเที่ยวใช้ประกอบอาหารมีส่วนผสมของเกลือ จึงทำให้ดินเสื่อมสภาพ และกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวออกนอกเส้นทาง มีการเหยียบย่ำหญ้า และดอกไม้ อีกทั้งนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเห็นอะไรแปลกๆใหม่ ก็มักจะเก็บกลับไปด้วย
2)การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่ป่าดงนาทามมากที่สุด ในเรื่องกิจกรรมดูผีเสื้อ ดูดาว และกิจกรรมขี่จักรยานท่องเที่ยว (เสือภูเขา) รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมเล่นน้ำตก กิจกรรมชมทิวทัศน์ ภาพถ่าย บันทึกภาพ กิจกรรมตั้งแค้มป์พักแรม และลำดับสุดท้าย กิจกรรมชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก
3) แนวทางการลดผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางการลดผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยว ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว ควบคู่กับมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกหวงแหนแหล่งท่องเที่ยว 2) มีการจำกัดพื้นที่ประกอบกิจกรรมไม่ให้ขยายตัวมากขึ้น มีการปิดอุทยานในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่มีการฟื้นคืนสภาพของพื้นที่หลังจากมีการใช้ประโยชน์ 3) ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความคงทน เหมาะสม กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และดึงดูดการใช้งาน 4) นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดโปรแกรมหรือการออกลาดตระเวนพื้นที่ 5) จัดโครงการขยะคืนถิ่น ซึ่งป่าดงนาทามได้มีของรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวที่นำถุงขยะกลับไปด้วย และสำหรับนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ และควรเชื่อฟังเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

Title Alternate The impact of recreational tourism activities at Dong Na Tam forest area Khong Chaim distric, Ubonratchathani province