คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2142 results
Title Type [ Year(Asc)]
2559
บุณณดา คำเสียง.  2559.  การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Boonnada_Kumseang.pdf (8.54 MB)
เชษฐ อุปมา.  2559.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Chet_Upama.pdf (25.54 MB)
ราเชนทร์ นามวงศ์.  2559.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐานกรณีศึกษา โครงการเพาะพันธ์ปัญญาศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ RachenNamwong.pdf (16.16 MB)
สัจวัฒก์ วรโยธา, วิลาสินี แสงพระคำ, มนัสดา ชัยสวนียากรณ์, มงคล กิตติวุฒิไกร.  2559.  การพัฒนารูปแบบการบัญชีในการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมือง บ้านกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. Satjawat_Vorayita.pdf (16.27 MB)
วันเพ็ญ สมหอม.  2559.  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ WanpenSomhom.pdf (63.51 MB)
ปิยะเชษฐ์ สมนึก.  2559.  การพัฒนาวิธีฮิวริสติกส์ สำหรับการหาตำแหน่งที่ตั้งของเตาเผาขยะติดเชื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PiyachateSomnuek.pdf (10.68 MB)
กรวิช แก้วดี.  2559.  การพัฒนาแนวทางการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปเป็นฐานข้อมูลเชิงวัตถุร่วมกับการพัฒนาเครื่องมือสร้างชุดคำสั่งด้วยตัวต่อจิ๊กซอว์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Korawich_Gaewdee.pdf (35.43 MB)
พีระพงศ์ ทองแสน.  2559.  การพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์สำหรับชุมชนว่านไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Pearaphong_Thongsean.pdf (5.1 MB)
กิตติยาพร ทองไทย.  2559.  การยอมรับการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของคลินิกแพทย์และทันตแพทย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ KittiyapornThongthai.pdf (15.44 MB)
ธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกูล.  2559.  การยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนยางพาราแผ่นด้วยสมุนไพร. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาเคมี Thanwarin_Chuwatworakoon.pdf (9.58 MB)
ศุภรัตน์ ชัยเศวตกานนท์.  2559.  การรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Suparat_Chaisavetkanon.pdf (38.12 MB)
ลัดดาวัลย์ วงศ์สุคนธนิตย์.  2559.  การวางแผนติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยคำนึงถึงปริมาณคาปาซิเตอร์ที่มีจำกัด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Laddawan_Wongsukhonthanit.pdf (68.32 MB)
ชิษณุพงศ์ ชัยธานี.  2559.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยกระบวนการ Dear Modet: กรณีศึกษา ร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ChissanupongChaitanee.pdf (1.51 MB)
นรา หัตถสิน, วีริญญา ชูราษี.  2559.  การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Nara_Huttasin.pdf (2.81 MB)
ปิยภัทร โกษาพันธุ์.  2559.  การวิเคราะห์แบบการแยกส่วนประกอบรูปแบบเชิงประจักษ์ของข้อมูลการไหลของเลือดสำหรับการจำแนกมะเร็งผิวหนัง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Piyapat_Kosapan.pdf (27.82 MB)
ชุมสันติ แสนทวีสุข.  2559.  การศึกษาการผลิตและการใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกในเครื่องยนต์ดีเซล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Chumsunti_Santaweesuk.pdf (36.74 MB)
ทำนุรัฐ ซ้ายขวา.  2559.  การศึกษาการศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้ของเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล TamnuratSaikwa.pdf (26.49 MB)
ปุณณภพ โสภาพันธ์.  2559.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะแก้ว CRT เป็นวัสดุกำบังรังสี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์ Poonnaphob_Soppapan.pdf (2.42 MB)
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล.  2559.  การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของกากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลและการใช้เป็นอาหารโคเนื้อ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Terdsak_Puramongkon.pdf (40.73 MB)
ณัฎฐิวัตร คงบำรุง.  2559.  การศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมระหว่างก๊าซชีวมวลจาก เหง้ามันสำปะหลัง-ปาล์มไบโอดีเซล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Nattiwat_Kongbumrung.pdf (2.84 MB)
ฐาปะนีย์ ไชยทองดี.  2559.  การศึกษาช่องทางชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออุทุมพรพิสัย. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ThapaneeChaithongdee.pdf (1.69 MB)
กนกอร พันธุ์ไพโรจน์.  2559.  การศึกษาทักษะการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เรื่องวิธีการพิสูจน์เบื้องต้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Kanokon_Phunpairoj.pdf (44.96 MB)
จิตเกษม เบ็ญจขันธ์.  2559.  การศึกษาประสิทธิผลการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Jitkasame_Benchakanta.pdf (3.34 MB)
นันทิดา บุญตา.  2559.  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา Nantida_Boonta.pdf (25.62 MB)
มัชฌกานต์ ศรีกฤษณรัตน์.  2559.  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านกาแฟสด ในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารศาสตรมหาบัณฑิต Matchakarn_Srikritsanarat.pdf (2.44 MB)

Pages