คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
สมชาย พรหมจันทร์.  2551.  ระบบสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Somchai_Promjan.pdf (44.12 MB)
นพอนันต์ นรโคตร.  2553.  ระบบสารสนเทศงานวัดผลการศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nopanan_Nor.pdf (32.57 MB)
ธีรนันท์ คะบุตร.  2551.  ระบบสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
เนติรักษ์ วงศ์คำ.  2553.  ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ และสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Neithirak_Von.pdf (24.44 MB)
พรทิพย์ อริยชาติ.  2558.  ระบบสารสนเทศงานอุบัติเหตุการจราจร: กรณีศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท PorntipAriyachat.pdf (6.09 MB)
ประสาร ศรีวะสุทธิ์.  2551.  ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Prasarn_Sriwasutthi.pdf (82.22 MB)
ประกิจ เชื้อนิล.  2549.  ระบบสารสนเทศจัดการเงินอุดหนุน กรณีตัวอย่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Prakit_Cha.pdf (5.77 MB)
ณัฏฐพงษ์ พิกุลทอง.  2555.  ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattapong_Pikulthong.pdf (1.31 MB)
โกสิทธิ์ ทองคำเจริญ.  2549.  ระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาระงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Kosit_Tho.pdf (11.09 MB)
สายันต์ แสงหัวช้าง.  2554.  ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Sayan_Sae.pdf (24.84 MB)
ณภาภัช กองอุ่น.  2556.  ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Naphapat_Kongoon.pdf (164.85 MB)
สุพัตรา แสนใจ.  2552.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการหอพักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Supatra_Sae.pdf (39.79 MB)
นำชัย โอฬารบัณฑิตกุล.  2548.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบาดวิทยาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Numchai_Oh.pdf (109.48 MB)
บรรจบ แสนสุข.  2548.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับดัชนีชี้วัดสาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Bunjob_San.pdf (2.97 MB)
เกศแก้ว นันเทพา.  2557.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมสำหรับการชลประทาน : กรณีศึกษา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Ketkeo_Nanthepha.pdf (57.63 MB)
การุญ บุญครอบ.  2556.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามตัวชี้วัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Karun_Bun.pdf (14.44 MB)
สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์.  2550.  ระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Sakonrat_Wattivuttipong.pdf (96.42 MB)
ทัศนีย์ หนองกก.  2550.  ระบบสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงใช้ผลการเรียน 8 จังหวัด ในเขตพื้นที่บริการ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Tassanee_Nongkok.pdf (8.28 MB)
อนุชิต สิงห์คำ.  2557.  ระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Anuchit_Singkham.pdf (2.04 MB)
ปิยรัตน์ ศรีจำปา.  2555.  ระบบสารสนเทศสถานที่สำคัญเชิงท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) Piyarat_Sri.pdf (8.29 MB)
ชายชนท์ บุษยานุรักษ์.  2550.  ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Chaichon_Budsayaurak.pdf (12.29 MB)
บุญญพัทธ์ จันทร์อุดม.  2553.  ระบบสารสนเทศสำหรับการรับฝากเอกสารสิทธิ์ที่ดินของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศึกษา สาขาปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Boonyapat_Jun.pdf (20.59 MB)
ธนิดา สายเสนา.  2554.  ระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Thanida_Sai.pdf (38.41 MB)
ทิวา กาฬภักดี.  2551.  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Thiwa_Kanphakdee.pdf (11.69 MB)
จักรกฤษณ์ จันทะกรณ์.  2551.  ระบบสารสนเทศสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: งานโรคเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท

Pages