ระดับการปฏิบัติการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในหอผู้ป่วยที่มีรูปแบบการบริหารต่างกัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระดับการปฏิบัติการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในหอผู้ป่วยที่มีรูปแบบการบริหารต่างกัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพิสมัย สวนคร้ามดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRT พ773ร
Keywordsการพยาบาล--การบริหาร, บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล, พยาบาล--ความพอใจในการทำงาน, หัวหน้าหอผู้ป่วย--ความพอใจของผู้ใช้บริการ, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์--ความพอใจของผู้ใช้บริการ
Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษา 1.รูปแบบการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง และตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ 2.เปรียบเทียบคุณภาพบริการพยาบาลระหว่างหอผู้ป่วยที่มีรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างกัน 3.เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการระหว่างหอผู้ป่วยที่มีรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย การปฏิบัติการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วย

Title Alternate Nursing care quality and patients' satisfaction on health care services of wards with different head nurse management styles at Sappasithiprasong hospital, Ubon Ratchathani province
Fulltext: