มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleมุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2564
Authorsกาญจนา ตรีจันทร์
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การดูแล, พฤติกรรมสุขภาพ, ยาต้านไวรัส, เยาวชน, เอชไอวี, โรคเอดส์
Abstract

หลักการและเหตุผล: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาจากกรณีที่มีเยาวชนติดเชื้อเอชไอวีและเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น พบว่า กลุ่มวัยรุ่น มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสมากกว่ากลุ่มวัยทำงาน เนื่องจากขาดความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ในด้านการรับประทานยาต้านไวรัส การมาตามนัด และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษามุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบผสมผสาน (mixed methods research) ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีอายุระหว่าง15-24 ปี ที่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 22 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มุมมองพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพได้พัฒนาแบบสอบถามของสุวรรณา บุญยะลีพรรณ ซึ่งพัฒนามาจากกรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender et al. นำไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.869 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา: พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (mean =3.17, SD = 0.41) เมื่อ เรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (mean=3.35, SD = 0.21) พฤติกรรมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพขณะได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี (mean=3.26, SD = 0.43) พฤติกรรมสุขภาพด้านกาจัดการกับความเครียด (mean=3.10, SD = 0.31) พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ (mean=3.08, SD = 0.33) พฤติกรรมสุขภาด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (mean=3.05, SD = 0.36) และด้านการมีกิจกรรมและการออกกำลังกาย (mean=2.87, SD = 0.72) ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติตัว พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับดี (ร้อยละ 63.64) ส่วนด้านมุมมองของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพขณะได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี มีความตั้งใจที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและรับประทานยาตรงเวลา
สรุป: การศึกษานี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดี และมีความตั้งใจรักษาสุขภาพ อย่างไรก็ตามบุคลากรสุขภาพควรมีการดูแลเป็นพิเศษในด้านการมีกิจกรรมและการออกกำลังกาย และกลุ่มตัวอย่างได้บอกความต้องการเกี่ยวกับการสนับสนุนโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

Title Alternate Perspectives of HIV/AIDS youth patients receiving antiretroviral drug therapy and self-health care behaviours in the 50th anniversary Mahavajiralongkorn hospital, Ubon Ratchathani province