ระบบการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต : กรณีศึกษาหอพักจตุพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleระบบการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต : กรณีศึกษาหอพักจตุพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsอนวัช กาทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB อ162
Keywordsระบบจองห้องพัก, หอพัก, หอพัก--การบริหาร, หอพัก--ฐานข้อมูล, หอพัก--อุบลราชธานี--การจัดการ, หอพัก--อุบลราชธานี--การบริหาร, เว็บแอพลิเคชัน
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบงานเดิมในการบริหารจัดการหอพักจตุพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) พัฒนาระบบการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพัก ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต โดยการพัฒนาระบบใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL และระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ผลการศึกษาพบว่าระบบงานใหม่ที่ทำการพัฒนานั้นมีความเหมาะสมมากกว่าระบบงานเดิม โดยการนำระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการให้บริการผู้มาใช้บริการ การพัฒนาระบบการจองห้องพัก ในส่วนของการค้นหาห้องพัก การตรวจสอบการชำระเงิน การจัดการห้องพัก ซึ่งทำให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบฯ ใช้วิธีการทดสอบแบบแบล๊คบ็อกซ์ (Black-Box Testing) ซึ่งพบว่าจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate An online dormitory reservation system : a case study of the Jatuporn dormistory, Warinchamrap district, Ubon Ratchathani Province
Fulltext: