ระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์มสุกร : กรณีศึกษาจีรศักดิ์ฟาร์ม

Titleระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์มสุกร : กรณีศึกษาจีรศักดิ์ฟาร์ม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsปรัชญา ตักโพธิ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ป431
Keywordsของเสียจากฟาร์ม, ของเสียจากสัตว์, น้ำเสีย--การบำบัด, ฟาร์มสุกร--การจัดการ
Abstract

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์มสุกรบริษัทจีรศักดิ์ฟาร์มประกอบด้วย ปริมาณและลักษณะน้ำเสีย ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และปริมาณอัตราการผลิตก๊าซมีเทนจากระบบน้ำเสียแบบไร้อากาศ ทำการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิประกอบกับการสัมภาษณ์และการเก็บตัวอย่างจากภาคสนามทั้ง 3 ช่วงฤดู พบว่าระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย บ่อรวมน้ำเสีย บ่อหมักแบบราง บ่อหมักแบบ UASB บ่อหมักแบบบึงประดิษฐ์ สระพักและเก็บน้ำ ซึ่งคุณภาพน้ำในช่วงฤดูฝนลักษณะน้ำเสียก่อนเข้าระบบและหลังการบำบัดมีค่า pH อยู่ในช่วง 6.93-8.32 และมีค่า TSS, COD, BOD5, TKN ก่อนเข้าระบบมีค่าเท่ากับ 2,722 +-385 mg/l, 1,6000 mg/l, 70+-15mg/l, 286+-38.7mg/l ตามลำดับ หลังการบำบัดมีค่าเท่ากับ 15_+-35mg/l, 663+-61mg/l, 20.87+-4.3mg/l, 119.7+-13.6mg/l ตามลำดับ คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัดเท่ากับ 94.3%, 58.5%, 84.3%, 71.3% ตามลำดับ ช่วงฤดูหนาว ลักษณะน้ำเสียก่อนเข้าระบบและหลังการบำบัดมีค่า pH อยู่ในช่วง 7.69-7.86 และมีค่า TSS, COD, BOD5, TKN ก่อนเข้าระบบมีค่าเท่ากับ 5,225+-555mg/l, 1,284+-12mg/l, 288+-30mg/l, 380+-0mg/l ตามลำดับ หลังการบำบัดมีค่าเท่ากับ 87.5+-2.5mg/l, 916+-164mg/l, 45+-30mg/l, 106+-35mg/l ตามลำดับ คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัดเท่ากับ 98.3%, 28%, 84.3%, 83.4% ตามลำดับ ช่วงฤดูร้อนลักษณะน้ำเสียก่อนเข้าระบบและหลังการบำบัดมีค่า pH อยู่ในช่วง 7.28-7.98 และมีค่า TSS, COD, BOD5, TKN ก่อนเข้าระบบมีค่าเท่ากับ 4,065+-615mg/l, 1,250+-58mg/l, 375+-45mg/l, 790+-40mg/l ตามลำดับ หลังการบำบัดมีค่าเท่ากับ 151+-13mg/l, 480+-40mg/l, 90+-30mg/l, 151+-13mg/l ตามลำดับ คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัดเท่ากับ 98.1%, 61.1%, 82%, 80.8% ตามลำดับ ส่วนอัตราการผลิตก๊าซมีเทนมีค่าเฉลี่ยตามฤดูฝน, ฤดูหนาว และฤดูร้อย คือ 50+-5.6, 134.36+-1, 267.3+-6.5 m3/day ตามลำดับ ประเมินเป็นหน่วยทางไฟฟ้าเท่ากับ 100.4 kw-hr/day, 268.6 kw-hr/day, 535.2 kw-hr/day ตามลำดับ แต่อย่างไรค่าที่ประเมินได้มีค่าต่ำกว่าค่าที่ออกแบบ 2,000 kw-hr/day ไว้มากจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของระบบบำบัดแบบไร้อากาศต่อไป

Title Alternate Wastewater management system of swine farm : case study Jeerasak farm