ระบบการจัดการหอพัก

Titleระบบการจัดการหอพัก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsจินตกวี ศรีวิไล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB จ477ร
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--หอพัก, หอพัก--ฐานข้อมูล
Abstract

จากการศึกษาระบบงานเดิมของธุรกิจหอพัก พบว่า งานในส่วนที่มีปัญหามากและควรได้รับการแก้ไข คือ การจัดเก็บข้อมูลผู้พัก และการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย โดยพบว่าการทำงานแต่ละครั้งใช้เวลานาน ประกอบกับเอกสารที่จัดเก็บมีจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาในการสืบค้นการสูญหายของข้อมูลที่ต้องการ นอกจากนี้ในการจัดทำบัญชียังมีการคำนวณผิดพลาด เพราะใช้ระบบการคำนวณด้วยมือ
เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหอพัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการจัดการธุรกิจประเภทหอพัก และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหอพัก ได้เลือกใช้ระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์เช้ามาช่วยในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล โดยเลือกใช้ภาษาพีเอสพีในการอกแบบเว็บเพจและการติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งมีการติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟส
จากการพัฒนาระบบ ผู้จัดทำได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง พบว่าระบบได้รับการพัฒนาสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการใช้งาน และมีความพึงพอใจในระบบ

Title Alternate Leasing rooms service management system