ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์

Titleระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsจักราพิชญ์ อัตโน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD จ232ร
Keywordsก๊าซเซ็นเซอร์, คาร์บอนมอนอกไซด์--การวัด--เครื่องมือและอุปกรณ์, ธูป, อีเธอร์เน็ต, ไมโครคอนโทรเลอร์
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์แบบออนไลน์ โดยใช้ CO 210 Carbonoxide probe ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น SHT 15 ผลการวิจัยพบว่า เครื่องที่สร้างขึ้นสามารถตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และจุดหยดน้ำค้างได้ถูกต้องตามที่ออกแบบ และแสดงข้อมูลผ่านเว็บเพจ มีค่าความแตกต่างจากการวัด ?3 ppm. พิสัยการวัด 0-1000 ppm ได้ทำการทดสอบเครื่องที่ห้างหุ้นส่วนรถยนต์โตโยต้าอุบลราชธานีแต่ไม่พบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานี พบค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในช่วง 0-13 ppm ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดสามารถบันทึกลงฐานข้อมูลและนำเสนอในรูปของกราฟ หรือตารางข้อมูล Microsoft excel ตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการได้ทางเว็บเพจ

Title Alternate On-line monitoring of Carbonmonnoxide system