ระบบการประเมินผลงานข้าราชการครู เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

Titleระบบการประเมินผลงานข้าราชการครู เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsนพพร พนานุสรณ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB น176
Keywordsการประเมินผลงาน, ข้าราชการครู, ครู--การทำงาน, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Abstract

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลงานของข้าราชการครูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และจัดการข้อมูลบุคลากรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้าน การเพิ่ม การลบ การแก้ไข และการค้นหาข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การพัฒนาใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Title Alternate Teacher evaluation system for decision marking
Fulltext: