ระบบการเตรียมความพร้อมและแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย

Titleระบบการเตรียมความพร้อมและแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ท157 2559
Keywordsครู--การคัดเลือกและสรรหา, ครู--การสอบ, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--ครู, แบบทดสอบออนไลน์
Abstract

ระบบการเตรียมความพร้อมและแบบทดสอบออนไลน์สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบแบบทดสอบความรู้ครูผู้ช่วยแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเตรียมความพร้อมและประเมินความรู้ในการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ใช้โปรแกรม AppServ 2.5.7 เพื่อเป็นชุดติดตั้งโปรแกรมสำหรับการพัฒนา โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลเอสคิวแอล 5.1.30 (MySQL 5.1.30) โปรแกรมแปลภาษาพีเอชพี (PHP Interpreter) ทำหน้าที่แปลผลโค้ดคำสั่งของภาษาพีเอชพี และใช้โปรแกรม Adobe DreamWeaver CS6 ในการสร้างเว็บไซต์ เนื้อหาในการจัดทำตัวอย่างข้อสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยได้รับความอนุเคราะห์รวบรวมจากผู้ที่เคยเข้าสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 และเทียบเคียงกับหนังสือคู่มือเตรียมสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานระบบที่มีต่อประสิทธิภาพทางด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบและแอพพลิเคชั่นมีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.37±0.73 และ 8.09±0.60 ตามลำดับ ซึ่งมีความหมายว่าระบบสารสนเทศที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริงในระดับดีมาก

Title Alternate An online system of preparation and testing for examination of teacher assistant position