ระบบการสมัครเข้าเรียนต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Titleระบบการสมัครเข้าเรียนต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsชวินทร์ พลหาญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ช296ร
Keywordsบริการสารสนเทศแบบออนไลน์, ระบบสมัครเข้าเรียนต่อ, ระบบสารสนเทศ, วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี--การรับนักศึกษา, อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
Abstract

ปัจจุบันการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในทุกปีการศึกษานั้นมีการดำเนินงานหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้าและต้องใช้บุคลการในการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูล ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการรับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีขึ้นมาใหม่ให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์มาใช้รับสมัคร โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้พัฒนามาจากภาษา PHP และเก็บข้อมูลการรับสมัครลงในฐานข้อมูล SQL ลักษณะการทำงานจะเป็นแบบ Web Service โปรแกรมมีความสามารถในการจัดการรับสมัครนักศึกษา มีระบบทำการทดสอบวัดความรู้มีระบบการจัดการคะแนนสอบวัดความรู้และระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการสอบคัดเลือก
ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมคือ สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรับสมัครอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ทำให้ผู้สมัครได้รับการบริการที่รวดเร็ว
ระบบที่พัฒนาได้มีการนำไปใช้ในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้ทำการสำรวจความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีการประเมินระบบใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ด้านขั้นตอนการทำงานของระบบ 2) ด้านการออกแบบกราฟิกและการใช้ภาษา 3) ด้านประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

Title Alternate Admission system of the Ubonratchathani Technical College
Fulltext: