ระบบการดำเนินงานห้องพยาบาลและติดตามสุขภาพนักเรียน

Titleระบบการดำเนินงานห้องพยาบาลและติดตามสุขภาพนักเรียน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsกาจบัณฑิต ศรีโท
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberT ก415
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เทคโนโลยี., ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Abstract

โดยทั่วไป ผู้ดำเนินงานห้องพยาบาลของโรงเรียนได้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
โดยการเขียนบันทึก ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจผิดพลาด ไม่เที่ยงตรง ยากต่อการสืบค้น
เเละยากต่อการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหาร ดังนั้นระบบการดำเนินงานห้องพยาบาลเเละ
ติดตามสุขภาพนักเรียนจึงถูกนำมาใช้เพื่อเเก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้
โดยการดำเนินงานของระบบเป็นการนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลเเละเทคโนโลยีการประยุกต์
การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเเละประมวลผล
เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกเเละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ดำเนินงาน
ห้องพยาบาลของโรงเรียน การศึกษานี้พบว่า ระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ดำเนินงานห้องพยาบาลของโรงเรียนให้สามารถจัดเก็บข้อมูล
ที่เป็นระบบเเละสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง
นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องยังสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Title Alternate First aids room operation and student's health monitering system