ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Titleระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsวราลักษณ์ คำเนตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ว323ร
Keywordsประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา--ไทย--สุรินทร์
Abstract

การศึกษาและการพัฒนาระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพารศึกษาผ่านเว็บไซต์
กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ web Application
ประกอบด้วยระบบเจ้าหน้าที่แผนกมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบเจ้าหน้าที่แผนกการงานนโยบายและแผนงาน ระบบเจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
ระบบเจ้าหน้าที่แผนกวิจัย ระบบเจ้าหน้าที่แผนกกิจการและพัฒนานักศึกษา ระบบเจ้าหน้าที่แผนกงานวิจัย
ระบบเจ้าหน้าที่แผนกห้องสมุด ระบบเจ้าหน้าที่แผนกบุคลากร ระบบเจ้าหน้าที่แผนกวิชาการ
และระบบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพกรศึกษา

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Waraluck_Kum/abstract.pdf
Title Alternate Web-based internal quality assurance procedure education on the website of faculty of management technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus