ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Titleระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsวราลักษณ์ คำเนตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ว323ร
Keywordsประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา--ไทย--สุรินทร์
Abstract

การศึกษาและการพัฒนาระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ web Application ประกอบด้วยระบบเจ้าหน้าที่แผนกมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบเจ้าหน้าที่แผนกการงานนโยบายและแผนงาน ระบบเจ้าหน้าที่แผนกการเงิน ระบบเจ้าหน้าที่แผนกวิจัย ระบบเจ้าหน้าที่แผนกกิจการและพัฒนานักศึกษา ระบบเจ้าหน้าที่แผนกงานวิจัย ระบบเจ้าหน้าที่แผนกห้องสมุด ระบบเจ้าหน้าที่แผนกบุคลากร ระบบเจ้าหน้าที่แผนกวิชาการ และระบบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Joomla ในการจัดการเนื้อหา (CMS: Content Management System) ที่ช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถนำมาใช้สร้างเว็บไซต์อีกทั้งประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือออนไลน์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Apache เป็น Application Server, ใช้ PHP เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และใช้ MySQL เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล
ผลของการค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยพบว่า ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นสามารถบันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน และคำนวณร้อยละได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบสามารถนำสารสนเทศที่ได้จากระบบไปใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Web-based internal quality assurance procedure education on the website of faculty of management technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus