ระดับเเรงจูงใจของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการดำเนินงานพัฒนาเเละรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

Titleระดับเเรงจูงใจของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการดำเนินงานพัฒนาเเละรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2546
Authorsวัชรี บุตรศรี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ว387
Keywordsการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์, แรงจูงใจ, โรงพยาบาลชุมชน--การควบคุมคุณภาพ
Abstract

การศึกษาเชิงสำรวจเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการดำเนินงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เมื่อใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

Title Alternate Motivation of staffs toward hospital accreditation at community hospitals in Ubonratchathani province
Fulltext: