คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
อารยา โพธิสรณ์, วิชิต สมบัติ, ธนกร ลิ้มสุวรรณ.  2546.  ส่วนประกอบในการค้นหากฎความเกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลในรูปแบบ XML. Araya_Pothisorn.pdf (3.67 MB)
สายเพชร อักโข.  2548.  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัวในจังหวัดอุบลราชธานี. Saipetch_Akkho.pdf (6.32 MB)
อรุณรัตน์ อนันตทัศน์, สุรีพร เกตุงาม.  2551.  อาร์เอพีดี-พีซีอาร์ที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบและจำแนกสายพันธุ์ละหุ่ง. Arunrat_Anantatas.pdf (3.99 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, สุภาวดี แก้วระหัน, นพมาศ นามแดง, ประสิทธิ์ กาญจนา.  2547.  อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด. Prapon_Boonjaroen.pdf (3.2 MB)
พุทธพร แสงเทียน, สุกัญญา ศรีสง่า, ณัฐยา พูนสุวรรณ.  2551.  อิทธิพลของถ่านและน้ำส้มควันไม้ต่อคุณสมบัติแผ่นยางพารา.
บุญส่ง เอกพงษ์, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2541.  อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด. Boonsong_Akkapong.pdf (394.3 KB)
วัลยา วิริยเสนกุล.  2549.  อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน. Vonlaya_Viriyasenkul.pdf (1.85 MB)
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร, บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา.  2544.  อิทธิพลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณคลอโรฟิลล์ในข้าว. Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (1.22 MB)
วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุริยง แผลงงาม.  2558.  อุบัติการณ์โรคมาลาเรีย และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบลำดับขั้น เพื่อวางแผนและป้องกันในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี. WatcharapongSangnil.pdf (26.63 MB)
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล.  2550.  เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน : โอกาสและอุปสรรคสำหรับประเทศไทย. Supachai_Wanlertsakul.pdf (58.7 MB)
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, เอกชัย บุปผเวส, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล.  2550.  เครื่องคั่วงา. Ariyaporn_Pongrat.pdf (17.56 MB)
กาญจนา บันสิทธิ์, เอกชัย บุปผเวส, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์.  2550.  เครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงา. Kanjana_Bansiddhi.pdf (104.72 MB)
ธนกร ลิ้มสุวรรณ.  2549.  เครื่องประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำ. Thanakorn_Limsuwan.pdf (5.4 MB)
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, นันทวัฒน์ วีระยุทธ, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2547.  เครื่องอบแห้งแบบแผ่รังสี. Ampaisak_Teeboonma.pdf (3.47 MB)
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย.  2548.  เทคนิคการประเมินสภาพและพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟ. Wiwat_Puatatsananon.pdf (8.03 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, นรินทร บุญพราหมณ์, วันชัย อินทิแสง.  2543.  เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว 3 ถึง 4 ปี. Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, วันชัย อินทิแสง, นรินทร บุญพราหมณ์.  2550.  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพพื้นที่ลุ่มดินทราย.
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้.  2548.  เพลงลูกทุ่งอีสานกับการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร อำไพพงษ์. Passapong_Pewporchai.pdf (11.33 MB)
สายรุ้ง ดินโคกสูง, บงกช คูณผล.  2550.  แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดบริการและศักยภาพการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ กรณีศึกษา :บ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร. Sairung_Dinkoksung.pdf (3.69 MB)
ประทับใจ สิกขา.  2553.  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษาสถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี. Pratubjai_Sikka.pdf (23.47 MB)
ปริวรรต สมนึก.  2559.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560. Pariwat_Somnuek.pdf (71.29 MB)
จรรยา อินทรหนองไผ่, สุกัญญา คลังสินศิริกุล.  2558.  แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย. Janya_Inthornnongphai.pdf (1.07 MB)
มารีนา มะหนิ, อภิญญา เอกพงษ์.  2544.  แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม. Marina_Manhi.pdf (2.84 MB)
ศักดิ์ชาย สิกขา.  2550.  แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ. Sakchai_Sikka2550.pdf (116.7 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)

Pages