คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Intira_Sarhi.pdf (2.51 MB)
ประยูรศรี ฉัตรวชิรวงษ์. (2544). สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Prayunsri_Chatwachirawong.pdf (1.14 MB)
PDF icon Rawiwun_Kaewamatawong.pdf (5.52 MB)
PDF icon Patcharee_Nawanich.pdf (3.62 MB)
PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)
PDF icon Wasana_nga.pdf (18.27 MB)
PDF icon Araya_Pothisorn.pdf (3.67 MB)
สายเพชร อักโข. (2548). ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัวในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Saipetch_Akkho.pdf (6.32 MB)
PDF icon Arunrat_Anantatas.pdf (3.99 MB)
PDF icon Prapon_Boonjaroen.pdf (3.2 MB)
PDF icon Puttaporn_Sangthean.pdf (85.49 MB)
PDF icon Boonsong_Akkapong.pdf (394.3 KB)
วัลยา วิริยเสนกุล. (2549). อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Vonlaya_Viriyasenkul.pdf (1.85 MB)
PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (1.22 MB)
PDF icon WatcharapongSangnil.pdf (26.63 MB)
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล. (2550). เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน : โอกาสและอุปสรรคสำหรับประเทศไทย. อุบลราชธานี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Supachai_Wanlertsakul.pdf (58.7 MB)
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, เอกชัย บุปผเวส, & พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล. (2550). เครื่องคั่วงา. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Ariyaporn_Pongrat.pdf (17.56 MB)
PDF icon Kanjana_Bansiddhi.pdf (104.72 MB)
ธนกร ลิ้มสุวรรณ. (2549). เครื่องประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำ. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Thanakorn_Limsuwan.pdf (5.4 MB)
PDF icon Ampaisak_Teeboonma.pdf (3.47 MB)
PDF icon Wiwat_Puatatsananon.pdf (8.03 MB)
PDF icon Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
PDF icon Prapon_Boonjarearn.pdf (8.11 MB)
PDF icon Passapong_Pewporchai.pdf (11.33 MB)
PDF icon Sairung_Dinkoksung.pdf (3.69 MB)

Pages