อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน

Titleอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsวัลยา วิริยเสนกุล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9745230774
Call NumberS654.5 ว445
Keywordsชีวเคมีของดิน, น้ำหมักชีวภาพ, ปุ๋ยชีวภาพ
Abstract

จากการทดลองพบว่า ปุ๋ยชีวภาพมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ มีผลต่อการเพิ่มค่า pH ค่า E.C. ปริมาณไนโตรเจนและโปแตสเซียมในระยะ 30 วัน หลังปลูกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนในระยะ 60 วันหลังปลูก มีเฉพาะค่า E.C, ที่มีความแตกต่างทางสถิติ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติทางเคมีอื่น ๆ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีผลต่อความสูงและน้ำหนักแห้งของข้าวโพดในทุกระยะของการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต และปริมาณสารเคมีในต้นและฝักข้าวโพดอีกด้วย

Title Alternate Effect of bio-fertilizer on chemical propertirs of soil