สาเหตุการไม่มารายงานตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของนักเรียนโควตา ปีการศึกษา 2547

Titleสาเหตุการไม่มารายงานตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของนักเรียนโควตา ปีการศึกษา 2547
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsพัชรี น้าวานิช
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092375
Call NumberLB2353.26.T5 พ524
Keywordsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--การสอบ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--นักศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา--การสอบ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเีรียนโควตาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่มารายงานตัว 2.ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดความรู้รวมของนักเรียนโควตาที่ได้รับการคัดเลือกและมารายงานตัวกับคะแนนสอบวัดความรู้รวมของนักเรียนโควตาที่ำำด้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่มารายงานตัว 3.ศึกษาเหตุผลและความต้องการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนโควตาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่มารายงานตัว ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ไม่มารายงานตัว เป็นนักเรียนที่สอบในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่มารายงานตัวมากที่สุด รองลงมา คือ สาขาประวัติศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์ โดยเพศหญิงไม่มารายงานตัวมากกว่าเพศชาย ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดความรู้รวมของนักเรียนโควตาที่ไม่มารายงานตัวแตกต่างกับค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดความรู้รวมของนักเรียนโควตาที่มารายงานตัวของคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดความรู้รวมของผู้ที่ไม่มารายงานตัวสูงกว่าผู้ที่มารายงานตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เหตุผลของการที่นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว เนื่องจากมีความประสงค์จะเลือกสมัครใหม่ มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยอื่นแล้ว และผู้สมัครไม่ชอบสาขาวิชาที่เลือกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษายังพบว่าเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการเลือกสถาบันการศึกษา คือ เลือกสาขาวิชาที่ชอบและถนัด ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่แพงมาก