เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน : โอกาสและอุปสรรคสำหรับประเทศไทย

Titleเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน : โอกาสและอุปสรรคสำหรับประเทศไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsศุภชัย วรรณเลิศสกุล
Institutionคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHC443 ศ684
Keywordsลาว--การค้ากับต่างประเทศ, ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ, สะหวัน-เซโน, เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Abstract

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนใต้ และผู้ที่สนใจจะไปค้าขายหรือลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน คงได้รับทราบเกี่ยวกับ East-West Economic Corridor หรือ EWEC ซึ่งเป็นแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม EWEC มีที่มาจากกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง (Great Mekong Sub region: GMS) ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุน โครงการหลักคือ การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมความยาว 1450 กิโลเมตร เชื่อมโยงพม่า (เมืองเมาะลำไย) กับเวียดนาม (นครดานัง) โดยตัดผ่านไทยจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดมุกดหาร แลตัดผ่านลาวที่แขวงสะหวันนะเขต โครงการย่อยภายใต้ EWEC คือ การปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 9 ในแขวงสะหวันนะเขตของลาว การปรับปรุงท่าเรือดานังในเวียดนามและการสร้างสะพานมิตรภาพ 2 ระหว่างมุกดาหาร-สะหวันนะเขต

Title Alternate Savan-Seno special economic zone :opportunities and opstacles for Thailand