ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัวในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัวในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsสายเพชร อักโข
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD9115 ส661
Keywordsผ้า--การตลาด, ผ้ากาบบัว
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัว ได้ผลการวิจัยคือ 1.พฤติกรรมการเลือกซื้อผ้ากาบบัวของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อใช้เอง เหตุผลการเลือกซื้อส่วนใหญ่ต้องการสนับสนุนสินค้าพื้นเมือง โอกาสในการใช้ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อใช้ในงานพิธี/เทศกาล/โอกาสพิเศษต่าง ๆ แหล่งที่ซื้อส่วนใหญ่ซื้อตามงานออกร้านในจังหวัด ปัญหาที่พบมาจากการใช้ผ้ากาบบัวคือดูแลรักษายาก ความพึงพอใจจากการใช้ผ้ากาบบัวอยู่ในระดับปานกลาง 2.ความสำคัญของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัวของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้ากาบบัวของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ควรจะผลิตสินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจ ด้านราคา ควรกำหนดราคาโดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นประกอบ เพื่อกำหนดราคาให้เหมาะสม ด้านการจัดจำหน่าย ควรเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มจำนวนคนกลางให้มากขึ้นและควรตกแต่งร้านค้าให้ดึงดูดใจผู้บริโภคให้เข้าร้าน

Title Alternate Marketing mix factors influencing the buying of Gabbua fabric in Ubonratchathani province
Fulltext: