เพลงลูกทุ่งอีสานกับการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร อำไพพงษ์

Titleเพลงลูกทุ่งอีสานกับการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร อำไพพงษ์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsภาสพงศ์ ผิวพอใช้
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746093053
Call NumberML3758.T5 ภ496
Keywordsวัฒนธรรมท้องถิ่น, ศิริพร อำไพพงษ์, เพลงลูกทุ่ง
Abstract

ผลการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งอีสานของศิริพร อำไพพงษ์ พบว่ามีการใช้ภาษาเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา เช่น การใช้คำซ้ำ การใช้คำย่อ การใช้คำอุทาน การใช้คำถิ่น การใช้คำเรียกญาติ การใช้คำบ่งสถานที่ และการใช้คำภาษาต่างประเทศ มีการใช้สำนวนทั้งหมด 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ การใช้สำนวนเดิมและสำนวนใหม่ และผู้วิจัยได้พบว่าเพลงลูกทุ่งอีสานของศิริพร อำไพพงษ์ สามารถแสดงลักษณะเด่นทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ออกได้ทั้งสิ้น 3 ประการ คือ การสะท้อนภาพความรัก การสะท้อนภาพชีวิตของชาวชนบทและการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม

Title Alternate Isarn folksongs and their reflection on local culture : The study of Siriporn Ampaipongsa' s songs