เครื่องอบแห้งแบบแผ่รังสี

Titleเครื่องอบแห้งแบบแผ่รังสี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsอำไพศักดิ์ ทีบุญมา, นันทวัฒน์ วีระยุทธ, อนิรุตต์ มัทธุจักร์
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP363 อ697ค
Keywordsการอบแห้ง--วิจัย, เครื่องอบแห้ง--วิจัย, เครื่องอบแห้งแบบแผ่รังสี--วิจัย, แกลบ-- วิจัย
Abstract

จากการศึกษาพบว่า 1.ปริมาณแกลบที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้ง คือ 0.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ได้อุณหภูมิอบแห้งอยู่ในช่วง 60-80 องศาเซลเซียส 2.ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งโดยเฉลี่ยเท่ากับ 59 เปอร์เซ็นต์ 3. จากการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า ต้นทุนการผลิตปลาและเนื้อแดดเดียวมีค่าเท่ากับ 2.1 และ 1.4 บาทต่อกิโลกรัมตามลำดับ

Title Alternate Radiative dryer