สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ

Titleสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsประยูรศรี ฉัตรวชิรวงษ์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB353 ป367
Keywordsการปลูกเห็ดเผาะ, การผลิตเห็ดเผาะ, การเพาะเห็ดเผาะ
Abstract

จากการศึกษาพบว่า วัสดุหลักที่ใช้ทำหัวเชื้อที่เหมาะสมคือ เมล็ดข้าวเจ้าให้ปริมาณกลูโคซามีนเฉลี่ย 181 มคก./ก.หัวเชื้อ วัสดุเสริมที่ใช้ทำหัวเชื้อที่เหมาะสมคือ ดินร่วนให้ปริมาณกลูโคซามีนเฉลี่ย 398 มคก./ก.หัวเชื้อ อัตราส่วนของวัสดุหลักและวัสดุเสริมคือ เมล็ดข้าวเจ้าผสมดินร่วน 45% ให้ปริมาณกลูโคซามีนเฉลี่ย 697 มคก./ก.หัวเชื้อ ความชื้นของวัสดุทำหัวเชื้อที่เหมาะสมคือ 80% ให้ปริมาณกลูโคซามีนเฉลี่ย 747 มคก./ก.หัวเชื้อ และอุณหภูมิบ่มเชื้อที่เหมาะสม คือ 30-35 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณกลูโคซามีน 756 มคก./ก.หัวเชื้อ ที่สภาวะนี้ ทำให้ได้หัวเชื้อที่มีปริมาณเส้นใยมากในเวลาอันสั้น ต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้วัสดุและขั้นตอนการเตรียมที่ง่ายเหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ และเห็ดเศรษฐกิจพื้นเมืองชนิดอื่นต่อไป

Title Alternate Optimal conditions for spawn production of Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan