สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1

Titleสื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2552
Authorsวาสนา เหง้าเกษ, กนกพร ช่างทอง, นงคราญ สระโสม, รตี โบจรัส, ศศิธร ปัจจุโส
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA303 ว491
Keywordsแคลคูลัส--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

จากคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนวิชาแคลคูลัส 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีประสบการณ์การสอนจริง พบว่า ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนของนักศึกษาที่ทำให้สอบผ่านหรือไม่ คือระดับความรู้พื้นฐานในชั้นมัธยม (Pre-Calculus) ของนักศึกษา เนื่องจากจะต้องถูกนำไปใช้ในการแก้โจทย์ซึ่งจะต้องเขียนตอบเป็นขั้นตอน เพื่อเสดงลำดับในการแก้ปัญหา นักศึกษาหลายคนก็มีวิธีการแสดงลำดับในการแก้ปัญหาไม่เหมือนกัน เพราะสาเหตุที่มาจากการขาดความรู้ Pre-Calculus ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงได้แนะนำให้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับให้นักศึกษาทำแบบทดสอบด้วยตนเองโดยให้ข้อสอบเป็นแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาไม่เหมือนกัน ตัวเลือกเหล่านี้ถูกคัดมาจากคำตอบของนักศึกษาที่ตอบผิด จากนั้นอาจารย์จึงระบุลงไปในแต่ละตัวเลือกว่าการที่นักศึกษาเขียนตอบในแต่ละแบบนั้นเป็นเพราะขาดความรู้ Pre-Calculus ในหัวข้อใด ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดว่าเนื้อหาหลักของวิชาแคลคูลัส 1 ประกอบด้วย 3 มอดูล ได้แก่ ลิมิต อนุพันธ์ และอินทิกรัล ข้อสอบที่อาจารย์สร้างขึ้นจะอยู่ในมอดูลหลักเหล่านี้
ผลการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อการสอน ทำให้ได้ซอฟต์แวร์ 2 แบบ คือ ระบบจัดการการเรียน (Course Management System: CMS) ทำหน้าที่สนับสนุนการทำแบบทดสอบดังที่อาจารย์ผู้สอนได้แนะนำ สามารถแสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบนักศึกษาที่ทำให้อาจารย์ตรวจสอบได้ง่ายว่ามีโจทย์ข้อใดบ้างที่นักศึกษาทำผิดกันมาก ทำผิดเพราะขาดความรู้ Pre-Calculus เรื่องใด ซึ่งช่วยให้อาจารย์ให้ความสำคัญในหัวข้อเรื่องนั้น ๆ ในขณะที่สอนในห้องได้ ส่วนซอฟต์แวร์แบบที่ 2 ที่โครงการได้พัฒนาขึ้น คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) ทำหน้าที่สาธิตวิธีการแก้ปัญหาได้ทีละขั้นตอน ช่วยให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดซ้ำ ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยทบทวนการเรียนเนื้อหา Pre-Calculus

Title Alternate Interactive tutoring & immediate feedback : for calculus I
Fulltext: