เครื่องประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำ

Titleเครื่องประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsธนกร ลิ้มสุวรรณ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK2960 ธ132
Keywordsเครื่องประจุไฟฟ้า, เซลล์แสงอาทิตย์, แบตเตอรี่เซลล์แสงอาทิตย์
Abstract

ผลการทดลองเครื่องประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อตรงซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไป พบว่าการประจุมีสมรรถนะไม่ดีเท่าที่ควร ในช่วงก่อนเวลา 09.30 น. และหลังเวลา 14.30 น. มีการประจุน้อยกว่า 0.6 A ในขณะนั้นเวลา 9.30 น. จะมีีระดับพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 500 W/m2 เมื่อพิจารณาจากกราฟคุณสมบัติแรงดัน-กระแสของเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1.4 A ดังนั้นการประจุที่จ่ายกระแสได้เพียง 0.6 A จึงเป็นการจ่ายกระแสค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยได้ศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่สามารถเพิ่มสมรรถนะในการประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำและได้ทำการติดตั้งเครื่องมือวัด เพื่อทดลองคุณสมบัติแรงดัน-กระแสของเซลล์ พบว่าความต้านทานของโหลดสามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ ซึ่งจะช่วยให้ได้กระแสประจุสูงกว่าการประจุโดยตรงที่ไม่สามารถควบคุมความต้านทานของโหลดได้

Title Alternate A solar cell battery charger for low-intensity light