อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด

Titleอิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2541
Authorsบุญส่ง เอกพงษ์, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS647 บ582อ
Keywordsปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัส, ปุ๋ยฟอสเฟต, มะเขือเทศ--ปุ๋ย, ระบบน้ำหยด
Abstract

จากผลการศึกษา พบว่า ผลผลิตมะเขือเทศสีแดงต่อไร่ จำนวนผลต่อต้น และจำนวนดอกต่อช่อ เนื่องจากอิทธิพบของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสในอัตรา 10 20 และ 40 กก./ไร่ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีความแตกต่างกับปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตรา 0 กก./ไร่ ส่วนน้ำหนักต่อผล จำนวนกิ่งต่อต้น และความสูงต้น ที่ระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตรา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การให้หยดน้ำแบบหยดทุกวัน และการให้น้ำแบบหยดทุก 4 วัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อคิดถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอาจสามารถสรุปได้ว่า การให้ปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสในอัตรา 10 กก./ไร่ ร่วมกับการให้น้ำแบบหยดทุก 4 วัน ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราอื่น ๆ

Title Alternate Effect of liquid phosphorus fertilizer on tomato yield under drip irrigation