สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี

Titleสำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsบังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์, สุดารัตน์ หอมหวล, อารี วังมณีรัตน์, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, วริษฎา ศิลาอ่อน
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090585
Call NumberQK99.T5 ร451บ
Keywordsพฤกษศาสตร์, สมุนไพร, อุบลราชธานี
Abstract

การสำรวจพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยการสัมภาษณ์หมอยาพื้นบ้าน 42 คน เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อท้องถิ่น ส่วนที่ใช้ ประโยชน์ และวิธีใช้ พร้อมกับเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรมาจัดทำเป็นพันธุ์ไม้แห้ง เพื่อพิสูจน์ชื่อพฤกษศาสตร์ของพืชเหล่านั้นโดยการตรวจสอบเอกลักษณ์พืชด้วยรูปวิธานและเปรียบเทียบตัวอย่างพืชที่พิพิธภัณฑ์พืช กรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตรและหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมพรรณไม้ได้ทั้งหมด 193 ชนิด จำแนกเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ 167 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 24 ชนิด เห็ด-รา 2 ชนิด เป็นพืชที่จัดอยู่ใน 38 วงศ์ และพบว่ามีเพียง 84 ชนิดเท่านั้นที่เคยมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีการศึกษามากที่สุดคือ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ รองลงมาคือ ฤทธิ์ต่อความดันโลหิต ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ฤทธิ์ต้านมาลาเรีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต้านการอักเสบ

Title Alternate The investigation and collection of medicinal plants in Ubonratchathani province