แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดบริการและศักยภาพการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ กรณีศึกษา :บ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

Titleแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดบริการและศักยภาพการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ กรณีศึกษา :บ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsสายรุ้ง ดินโคกสูง, บงกช คูณผล
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG156.5.H6 ส661
Keywordsการท่องเที่ยว--แง่เศรษฐกิจ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--การตลาด, มุกดาหาร--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว, วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว--การตลาด, โฮมสเตย์
Abstract

การศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดบริการและศักยภาพการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของบ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1.เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านหนองหล่ม 2.เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการในการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านหนองหล่ม 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ บ้านหนองหล่ม 4.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านหนองหล่ม โดยศึกษาจากตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 12 คน และนักท่องเที่ยว จำนวน 230 คน วิธีการศึกษาใช้การศึกษาเชิงประยุกต์ จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และนพข้อมูลมาประมวลผลในโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)
ผลการวิจัย ด้านศักยภาพของชุมชนบ้านหนองหล่ม พบว่า ผู้ประกอบการมีการประเมินศักยภาพของชุมชนอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วยมาตรฐานด้านการจัดการ ความปลอดภัย และกิจกรรมการท่องเที่ยว ประเมินอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านที่พักและด้านมูลค่าเพิ่ม
ด้านการประเมินความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการในด้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และด้านการประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดบริการของโฮมสเตย์บ้านหนองหล่มใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ พบว่า ชุมชนควรมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว และควรมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการจัดการที่พักและอาหารให้มีความพร้อมและสะอาดตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

Title Alternate The guidance for service marketing strategy and potential development for homestay case study of Nong-lom village, Amphur Dontan, Mukdahan Province