อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด

Titleอิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsประพนธ์ บุญเจริญ, สุภาวดี แก้วระหัน, นพมาศ นามแดง, ประสิทธิ์ กาญจนา
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB191.R5 ร451อ
Keywordsข้าว--การเจริญเติบโต, ข้าว--พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105--การเจริญเติบโต, ข้าว--พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105--ผลผลิตต่อไร่
Abstract

การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด ทำการทดลองในสภาพแปลงนาและโรงเรือนทดลอง ใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ในสภาพแปลงนา และ Completely randomized design (CRD) ในสภาพโรงเรือนทดลอง มี 4 ซ้ำ และ 10 ตำรับการทดลอง
ผลการทดลองพบว่า การใส่ EM อย่างเดียว ทำให้จำนวนใบต่อหน่อ จำนวนหน่อต่อกอ และความสูง เพิ่มขึ้นไม่แตกต่างทางสถิติตจากการไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ EM ขณะที่การใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพทั้งที่ใส่และไม่ใส่ EM ร่วม ทำให้จำนวนหน่อต่อดอก และความสูงของข้าวเจ้าสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ด้านองค์ประกอบผลผลิต พบว่า การใส่ EM อย่างเดียว ทำให้องค์ประกอบผลผลิตข้าวเจ้าสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพิ่มขึ้น แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากการไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ EM แต่การใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้งที่ใส่และไม่ใส่ EM ร่วม ทำให้องค์ประกอบผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

Title Alternate Effects of effective microorganisms on growth and yields of DR 7 and Kao-Daw-Ma-Li 105 rice in Roi-et soil