เครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงา

Titleเครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงา
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsกาญจนา บันสิทธิ์, เอกชัย บุปผเวส, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ1540 ก426
Keywordsเครื่องทำความสะอาดเมล็ดงา, เครื่องอบเมล็ดงา
Abstract

เมล็ดงาถูกนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งจากเมล็ดโดยตรงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดงา รวมถึงผลพลอยได้ เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ใช้เป็นส่วนผสมในเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง แต่ งานเป็นพืชที่เก็บเกี่ยวได้ไม่พร้อมกัน และเมื่อฝักแก่แล้วจะแตกออก ทำให้เมล็ดร่วงหล่นสู่พื้นสกปรกและปนเปื้อนได้ง่าย ดังนั้นการผลิตเมล็ดงา จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวและทำความสะอาดเมล็ดด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เมล็ดงาที่สะอาดได้มาตรฐานพร้อมสำหรับการนำไปใช้ การศึกษาเพื่อสร้างเครื่องทำความสะอาดนี้ จะเน้นที่การทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดเมล็ดงาโดยใช้พลังงานไฟฟ้าแทนแรงงานเกษตรกร ซึ่งพบว่า เครื่องทำความสะอาดเมล็ดงานี้สามารถใช้งานได้จริง โดยในการทำความสะอาดเมล็ดงาน้ำหนัก 30 กิโลกรัม ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (52.6 นาที) และสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า 1.30 บาท หรือ 2.86 บาท กรณีที่เปิดไฟอุ่น (คำนวณค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท) ซึ่งทำให้อุณหภูมิเมล็ดงาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.11+-0.32 องศาเซลเซียส และพบว่าเมล็ดงาที่ได้มีความสะอาดเฉลี่ยในระดับ 98.89+-0.23% แต่ไม่สามารถลดความชื้นในเมล็ดงาได้ โดยมีความชื้นในเมล็ด 5.06-5.10%

Title Alternate Sesame seed cleaner and dryer