เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว 3 ถึง 4 ปี

Titleเทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว 3 ถึง 4 ปี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsประพนธ์ บุญเจริญ, นรินทร บุญพราหมณ์, วันชัย อินทิแสง
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746091085
Call NumberSB201.R89 ป294
Keywordsทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, พืชอาหารสัตว์, หญ้ารูซี่
Abstract

ผลการทดลองพบว่า การไถพรวนและการปลูกถั่วผสม 1,2 และ 3 ชนิด ทั้งวิธีการปลูกแบบหว่านและสลับเป็นแถบ ทำให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งการไถพรวนและปลูกถั่วผสม 3 ชนิด ทั้งวิธีการปลูกแบบหว่านและสลับเป็นแถบ ทำให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งทั้งหมดเพิ่มขึ้นสูงสุด แต่ไม่ทำให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการไถพรวนและปลูกถั่วผสม 2 ชนิด ทั้งวิธีการปลูกแบบหว่านและสลับเป็นแถว แต่การไม่ไถพรวนและไม่ปลูกถั่วผสม ทำให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งทั้งหมดมีค่าต่ำสุด
ผลผลิตน้ำหนักแห้งรวมถั่วพืชอาหารสัตว์ พบว่า การไถพรวนและปลูกถั่วผสม 2 และ 3 ชนิดทั้งวิธีการปลูกแบบหว่านและสลับเป็นแถบ ทำให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งรวมถั่วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Title Alternate Techniques to improve production of mature three to four years old ruzingrass pasture