อิทธิพลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณคลอโรฟิลล์ในข้าว

Titleอิทธิพลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณคลอโรฟิลล์ในข้าว
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร, บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746090658
Call NumberSB191.R5 ส836
Keywordsการสังเคราะห์แสง, ข้าว--ผลกระทบจากเกลือ--วิจัย, คลอโรฟิลล์, เกลือ
Abstract

จากการศึกษษพบว่า เกลือโซเดียมคลอไรด์ทำความเสียหายต่อข้าวโพดโดยไปลดกิจกรรมทางสรีรวิทยาของข้าวนับตั้งแต่การลดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง อัตราการคายน้ำ ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบี ตลอดจนการเพิ่มค่าความต้านทานต่อการแพร่ที่ปากใบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของข้าว ทั้งการเพิ่มพื้นที่ใบ ประสิทธิภาพในการใช้น้ำ การสร้างน้ำหนักแห้งในส่วนต้นและรากของข้าว

Title Alternate Effect of sodium chloride on photosynthesis and chlorophyll content in rice