เทคนิคการประเมินสภาพและพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟ

Titleเทคนิคการประเมินสภาพและพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2548
Authorsวิวัฒน์ พัวทัศนานนท์, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9747789051
Call NumberTG445 ว742
Keywordsทางเดินรถไฟ, สะพานรถไฟ--การประเมิน, สะพานรถไฟ--พลศาสตร์
Abstract

ผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มน้ำหนักเพลาของรถไฟมีผลทำให้การแอ่นตัวของสะพานเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันถ้าเพิ่มน้ำหนักเพลาและเพิ่มความเร็วของรถไฟก็ส่งผลให้การแอ่นตัวมีค่าสูงขึ้น การเพิ่มความหน่วงแก่โครงสร้างก็มีส่วนช่วยในการลดค่าการแอ่นตัวของสะพาน นอกจากนี้วิธีการเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของสะพานรถไฟแบบ Through Truss (TT) โดยการใส่ cover plate เข้าไปในโครงสร้าง ก็ได้นำเสนอในรายงานวิจัยฉบับนี้ด้วย

Title Alternate Health monitoring technique and dynamic behaviour of railway bridges