คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อิสระ นูรักษา.  2547.  การจำแนกชนิดของแบคทีเรียเจริญที่อุณหภูมิสูงซึ่งต้านทานต่อโลหะหนักและการรีดิวซ์โครเมตโดยเซลล์ที่ถูกตรึง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Isara_Noo.pdf (7.83 MB)
นริศรา ปัดภัย.  2558.  การจำแนกชนิดและการศึกษารูปร่างของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ ESBL-Escherichia coli. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Naritsara_Pudpai.pdf (78.36 MB)
วิภาพร ชิณะแขว.  2554.  การจำแนกบุคลิกภาพเพื่อแนะแนวอาชีพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Wipaporn_Chi.pdf (57.82 MB)
พุทธศักดิ์ สมชัย.  2561.  การจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Phuttasak_Somchai.pdf (5.2 MB)
นพนันท์ ลาธุลี.  2551.  การจำแนกเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสชนิดความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำในรอยโรคแอสคัสจากอาร์ไควาลแป๊บเสมียร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Nopphanant_Lathulee.pdf (58.82 MB)
ประสิทธิ์ ชื่นใจ.  2552.  การดำรงอยู่ของความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของหมู่บ้านรอบแนวเขตวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
ศิริศิลป์ บุตรจันทร์.  2554.  การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้กำกับการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. รป.ม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Sirisil_Boo.pdf (13.59 MB)
โสภาพรรณ แก้วหาญ.  2564.  การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : กรณีศึกษา เขตสุขภาพที่ 10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Sopapan_Kaewhan.pdf (7.64 MB)
วันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ.  2551.  การดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
พัฒน์ชวัลพร สินรัมย์.  2549.  การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้ผลตะแบก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Patchawanporn_Sin.pdf (2.65 MB)
ธีระวุฒิ บุญล้อม.  2549.  การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Teerawut_Boo.pdf (8.66 MB)
พรนภา แก้วประดิษฐ์.  2549.  การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้เศษแครอท. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Pornnapa_Kae.pdf (4.24 MB)
เทียมชัย บัวลอย.  2553.  การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Theamchai_Bua.pdf (14.75 MB)
คมสัน มงคลสวัสดิ์.  2549.  การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Komsun_Mon.pdf (20.71 MB)
ศุภมิตรา คำผาลา.  2564.  การดูดซับสารตะกั่ว (ll) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคตินจากเปลือก Passiflora edulis. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Supamittra_ Khampala.pdf (6.09 MB)
พัชราภรณ์ จันทวี.  2559.  การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนโดยใช้ฟิล์มคอมโพสิต. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Patcharaporn_Chantawee.pdf (3.75 MB)
ดวงดาว สัตยากูล.  2549.  การดูดซับโครเมียมโดยใช้กกตุ้มหู. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Daungdao_Sat.pdf (2.26 MB)
สุรีพร เกตุงาม, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์.  2555.  การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้และปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ในประเทศไทย. PDF icon Sureeporn_Ketngam.pdf (19.97 MB)
นวพล ชุติชาติ.  2558.  การตรวจวัดฝุ่นรวมและเสียงในโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Navapol_Chutichat.pdf (2.21 MB)
นราธิป ชมภูบุตร.  2558.  การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Narathip_Chomphubut.pdf (1.76 MB)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา.  2541.  การตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Rewat_Lha2542.pdf (5.1 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, ศิริมา สุวรรณกูฏ.  2540.  การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้. PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha_2540.pdf (4.79 MB)
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2542.  การตรวจหา DNA marker ที่อยู่ใกล้ชิดกับยีน NAC1 ของ Chlamydomonas reinhardtii โดยวิธี RADP analysis. PDF icon Pongsak_Rattanachaikulsopon.pdf (2.21 MB)
วัชราภรณ์ ลือไธสงค์.  2552.  การตราบาปทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Watcharaporn_Lue.pdf (47.71 MB)
สมบัติ แสนเลิศ.  2555.  การตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟแบบ Segmental box girder ชนิดโค้งราบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Sombut_Sanleart.pdf (7.11 MB)

Pages