คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon SayphoneDouangsa.pdf (14.53 MB)
PDF icon Kanokwan_Sakiphan.pdf (5.53 MB)
ปกรณ์ กัลปดี. (2551). การจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pakorn_Kallapadee.pdf (6.44 MB)
PDF icon Sanchai_Pro.pdf (14.5 MB)
PDF icon Yordthong_Lowvachirawat.pdf (63.72 MB)
พูนธนะ ศรีสระคู. (2561). การจัดสมดุลสายการประกอบแบบตัวยูโดยใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Poonthana_Sresracoo.pdf (3.03 MB)
จันจิรา ดวงบุตร. (2559). การจัดโปรตีนจากน้ำเสียโดยใช้เยื่อกรองแคลเซียมแอลจิเนตไฮโดรเจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Junjira_Duangbut.pdf (2.59 MB)
PDF icon Chanpeng_Ang.pdf (1.98 MB)
อิสระ คงทวี. (2559). การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon ItsaraKongtawee.pdf (12.27 MB)
วัชรายุทธ ลำดวน. (2551). การจำลองเชิงตัวเลขของการพาความร้อนแบบธรรมชาติในน้ำมันความหนืดสูง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Watcharayut_Lum.pdf (33.9 MB)
PDF icon Nipawan_Pongprom.pdf (15.48 MB)
PDF icon Isara_Noo.pdf (7.83 MB)
นริศรา ปัดภัย. (2558). การจำแนกชนิดและการศึกษารูปร่างของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ ESBL-Escherichia coli. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Naritsara_Pudpai.pdf (78.36 MB)
วิภาพร ชิณะแขว. (2554). การจำแนกบุคลิกภาพเพื่อแนะแนวอาชีพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wipaporn_Chi.pdf (57.82 MB)
พุทธศักดิ์ สมชัย. (2561). การจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phuttasak_Somchai.pdf (5.2 MB)
PDF icon Nopphanant_Lathulee.pdf (58.82 MB)
PDF icon Prasit_Chuenjai.pdf (56.48 MB)
PDF icon Sirisil_Boo.pdf (13.59 MB)
PDF icon Sopapan_Kaewhan.pdf (7.64 MB)
PDF icon Wanpen_Wat.pdf (45.36 MB)
พัฒน์ชวัลพร สินรัมย์. (2549). การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้ผลตะแบก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Patchawanporn_Sin.pdf (2.65 MB)
ธีระวุฒิ บุญล้อม. (2549). การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Teerawut_Boo.pdf (8.66 MB)
พรนภา แก้วประดิษฐ์. (2549). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้เศษแครอท. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornnapa_Kae.pdf (4.24 MB)
เทียมชัย บัวลอย. (2553). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Theamchai_Bua.pdf (14.75 MB)
คมสัน มงคลสวัสดิ์. (2549). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เทาน้ำ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Komsun_Mon.pdf (20.71 MB)

Pages