การจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน

Titleการจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsพุทธศักดิ์ สมชัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK พ837 2561
Keywordsการจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทย, การสกัด (เคมี), คุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน, สมุนไพร -- การจำแนก
Abstract

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีการ และทดสอบประสิทธิภาพการจำแนกภาพใบสมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายใบสมุนไพรไทยแบบตาข่าย จำนวน 50 ชนิด ๆ ละ 10 ใบ แต่ละชนิดแบ่งเป็นภาพถ่ายด้านหน้าใบทึบแสง 500 ภาพ ภาพถ่ายด้านหลังใบทึบแสง 500 ภาพ ภาพถ่ายด้านหน้าใบโปร่งแสง 500 ภาพ และภาพถ่ายด้านหลังใบโปร่งแสง 500 ภาพ รวมเป็น 2,000 ภาพ สกัดคุณลักษณะของภาพใบไม้ด้วย GLCM และ HOG ลดขนาดของคุณลักษณะด้วย PCA ทดสอบประสิทธิภาพของชุดข้อมูลด้วยการทดสอบแบบไขว้ 10-fold ร่วมกับ SVM-RBF ปรับค่าพารามิเตอร์ C และ gamma ที่เหมาะสมด้วย Grid Search และ PSO แบบมาตรฐาน ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลภาพใบด้านหน้าและหลังใบแบบโปร่งแสงที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG มีอัตราการจำแนกสูงสุดร้อยละ 94.80

Title Alternate Classification of Thai herbal leaf images based on local texture feature